Για την διενέργεια του διαγωνισμού πρώτοι από όλους συνδράμουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές που κάθε έτος καταθέτουν τις ιδέες αλλά και τον κόπο τους σε μια κοινότητα που συνεχώς εξελίσεται αριθμητικά και πνευματικά. Η δημιουργία του διαγωνισμού εξελίχθηκε στα πλαίσια διδακτορικής έρευνας του καθηγητή Φυσικών επιστημών, Τσιαστούδη Δημητρίου υπό την επίβλεψη του Διευθηντή του Εργαστηρίου Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, καθηγητή Πολάτογλου Χαρίτων.

Για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας σταδιακά δημιουργήθηκαν: οργανωτική και επιστημονική επιτροπή, επιτροπή αξιολόγησης, γραμματειακή υποστήριξη, αλλά και ομάδα υποστήριξης από πρεσβευτές Ambass3dors. Τα μέλη όλων των επιτροπών λειτουργούν εθελοντικά.


Επιστημονική και Οργανωτική επιτροπή

Τσιαστούδης Δημήτριος

Υπ.Διδάκτορας Καθηγητής Φυσικών Επιστημών

Picture of Hariton Polatoglou

Πολάτογλου Χαρίτων

Διευθυντής Ε.ΔΙ.Φ.Ε.Τ.
Καθηγητής – Τμήμα Φυσικής – Α.Π.Θ.


Επιτροπή Αξιολόγησης

Μαϊδου Ανθούλα

Υπ.Διδάκτωρ Αρχιτέκτων Καθηγήτρια Τεχνολογίας

Τσιαστούδης Δημήτριος

Υπ.Διδάκτορας Καθηγητής Φυσικών Επιστημών

Τυρίμος Τάσος

Ζωγράφος Αρχιτέκτων ΕΔΙΠ Τμήματος Κινηματογράφου

Picture of Hariton Polatoglou

Πολάτογλου Χαρίτων

Διευθυντής Ε.ΔΙ.Φ.Ε.Τ.
Καθηγητής – Τμήμα Φυσικής – Α.Π.Θ.

Γραμματειακή Υποστήριξη


Βαχτσεβανος Βασίλης

Μεταπτυχιακός Φοιτητής Υπολογιστικής Φυσικής