Η δύναμη της τριβής είναι αυτή που δίνει την απάντηση στο ζήτημα της αγκύρωσης! Όπως φαίνεται στην παρακάτω σχηματική αναπαράσταση δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος μηχανισμός που συνδέει τα καλώδια με την βάση που βρίσκεται στο κατάστρωμα. Η τριβή που αναπτύσσεται μεταξύ των επιφανειών των καλωδίων και της επιφάνειας του υλικού της βάσης που είναι στερεωμένη στο κατάστρωμα είναι αυτή που ουσιαστικά συγκρατεί το κατάστρωμα της γέφυρας.

Σχηματική Αναπαράσταση

Δείγμα αγκύρωσης καλωδίου γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου

Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει την τομή μιας πραγματικής βάσης αγκύρωσης της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, την οποία μπορεί να βρει κανείς στο μουσείο της γέφυρας.

Δείγμα Αγκύρωσης Καλωδίου Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου